Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné ustanovenia vymedzujú vzťahy a pojmy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Predávajúcim je EKOOFFICE, s.r.o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 50515047, DIČ: 2120350298Obchodný register: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 30502/S.
 3. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku do systému obchodu (ďalej len „kupujúci“).
 4. Elektronická objednávka je vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam, množstvo a cenu objednaného tovaru zo sortimentu elektronického obchodu.
 5. Tovar sú produkty alebo služby v ponuke firmy EKOFFICE, s.r.o..

Objednanie tovaru

 1. Objednávky tovaru sú prevádzkovateľom akceptované po vyplnení a zaslaní elektronickej objednávky kupujúcim a súhlase s obchodnými a prepravnými podmienkami. Elektronická objednávka nadobúda platnosť pravdivým a úplným vyplnením všetkých nevyhnutných údajov uvedených na objednávke a jej odoslaním.
 2. Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob dodania tovaru. V prípade obchodných spoločností a právnických osôb objednávka musí obsahovať aj IČO, DIČ a IČ DPH. Objednávky sú automaticky a priebežne vybavované v chronologickom poradí.
 3. Objednávku je možné zmeniť alebo stornovať bez poplatku najneskôr do 5 hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim formou e-mailu na adrese info@papiernictvoalladin.sk. Ak sa tak nestane, objednávka je považovaná za záväznú. Potvrdenie zmeny alebo stornovania objednávky bude zaslané kupujúcemu e-mailom.
 4. Kupujúci potvrdením objednávky zároveň dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením predávajúcemu.

III. Dodacie podmienky

 1. Miestom dodania tovaru sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho, uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích strán (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Predávajúci je povinný tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 15 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, ak tomu nebránia objektívne okolnosti.
 3. Kupujúci bude o termíne dodávky včas informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 4. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak kupujúci uviedol nesprávnu adresu dodania, nesprávne telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.
 5. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od záväznej objednávky, žiadať od kupujúceho úhradu ceny za prepravu a balné a predať tovar tretej osobe.
 6. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a uhradením celkovej ceny tovaru podľa záväznej objednávky. Zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a preukáže sa preukazom totožnosti. Kupujúci alebo splnomocnená osoba musí podpísať protokol o doručení a prevzatí tovaru.
 8. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba alebo iné okolnosti vyžiadajú.
 9. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, prevádzkovateľ o tom upovedomí kupujúceho v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 10. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť obalu zásielky a potvrdiť tento stav na prepravnom liste. Pokiaľ je obal zásielky viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru (obsahu zásielky). V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca. O poškodení obsahu zásielky je kupujúci povinný bezodkladne upovedomiť predávajúceho. Na základe vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci zabezpečiť odstránenie vady tovaru, poskytnúť zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 11. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny za prepravu sú uvedené na web stránke a na objednávke každého tovaru. Cena za doručenie tovaru je súčasťou celkovej kúpnej ceny tovaru a kupujúci potvrdením objednávky súhlasí aj s cenou za doručenie predmetu kúpy. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade.
 12. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

IV. Kúpna cena a spôsoby platby

 1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka na web stránke dk.ramovanie.sk. Celková kúpna cena tovaru pozostáva z ceny za tovar podľa aktuálneho platného cenníka a ceny za prepravu daného tovaru. Celková kúpna cena tovaru je uvedená na elektronickej objednávke.
 2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR. Pri prevzatí tovaru: Dobierka (zásielková služba) alebo prostredníctvom platobnej brány 24 pay, ktorú prevádzkuje spoločnosť 24-pay s.r.o.
 3. Zvýhodnené (akciové) ceny tovaru sú zreteľne označené na web stránke. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zvýšenie celkovej kúpnej ceny tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu EUR a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O zmene ceny bude kupujúci písomne informovaný, a to formou e-mailu.
 5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celková kúpna cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

V. Záruka a reklamácie

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov (pokiaľ na obale tovaru nie je uvedené inak) a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov oprávnenou osobou.
 2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci má právo podať reklamáciu, ak obsah zásielky nezodpovedá potvrdenej záväznej objednávke.
 4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť a presne označiť druh a rozsah vád tovaru a odoslať ich na mail info@papiernictvoalladin.sk, počkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Po vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.
 5. Reklamačné konanie začína až po obdržaní reklamovaného predmetu (zaslaného formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na adresu predávajúceho: EKOOFFICE, s.r.o.Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom). Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho, a to písomne emailom alebo poštou. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 6. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, ak ide o odstrániteľnú vadu. Ak nie je možné vadu odstrániť alebo opraviť, predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar alebo vráti peniaze vo výške ceny tovaru podľa pôvodnej objednávky. Po vzájomnej dohode vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
 7. Nárok na záruku zaniká v prípade, že došlo k poškodeniu výrobku kupujúcim, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach, ak bol urobený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, chyba alebo poškodenie bolo spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, ak došlo k poškodeniu tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
 8. V prípade neoprávnenej reklamácie, predávajúci nie je povinný akceptovať a vybaviť reklamáciu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

VI. Odstúpenie od záväznej objednávky, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od záväznej objednávky z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v záväznej objednávke prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Obchodných podmienok alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak z dôvodov nepredvídateľných okolností nie je schopný dodať tovar zákazníkovi za dohodnutých Obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu celkovú kúpnu cenu tovaru, ak už bola kupujúcim zaplatená, v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od záväznej objednávky.
 2. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. O vrátení tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho písomnou formou, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý musí obsahovať číslo objednávky, kód vráteného tovaru a číslo účtu, na ktorý mu bude poukázaná suma za vrátený tovar.
 3. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka s adekvátnym poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou (nie na dobierku) na adresu predávajúceho: Daniel Kapusta dk- rámovanie. Námestie SNP 10, 974 01 Banská Bystrica Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci.
 4. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená cena tovaru do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od záväznej objednávky a zároveň doručenia tovaru predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Od vrátenej sumy bude odpočítaná cena poštovného a balného. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa v prípade výmeny tovaru, tento tovar zasiela samostatne, neúčtuje sa poštovné a balné.
 5. V prípade nesplnenia podmienok pre vrátenie tovaru uvedených v týchto Obchodných podmienkach, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru, ktorú už zaplatil a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v článku III. bod 2 Obchodných podmienok odstúpiť od záväznej objednávky písomnou formou (e-mailom alebo poštou) a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú celkovú kúpnu cenu tovaru v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od záväznej objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

VII. Ochrana osobných údajov a zásady ich používania

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ e-shopu je tá istá osoba ako predávajúci. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, kedy mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon, alebo so súhlasom užívateľa.
 4. Dotknutá osoba je užívateľ e-shopu, ktorý sa zaregistruje a odovzdá svoje osobné údaje pri registrácii.
 5. Prevádzkovateľ získava osobné údaje dvomi spôsobmi: 1) Vyplnením údajov pri objednávke 2) Registrácia užívateľa.

1) Prevádzkovateľ využíva osobné údaje poskytnuté pri objednávaní tovaru výhradne na účely  fakturácie a spracovania objednávky, ktorej cieľom je doručenie objednávky kupujúcemu.

2) Prevádzkovateľ využíva osobné údaje poskytnuté pri registrácii na zjednodušenie nákupu pre nakupujúceho. Po zaregistrovaní a prihlásení získa kupujúci predvyplnenie polí s osobnýmu údajmi nevyhnutných pre uskutočnenie objednávky.

 1. Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje : meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané výhradne len za účelom korektného vybavenia objednávky.V prípade ak nakupuje právnicka osoba, tak sú vyžadované aj nasledujúce údaje : IČO, DIČ, IČ DPH , adresa sídla právnickej osoby, názov právnickej osoby. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr a zabezpečenia dopravy.
 2. E-shop prevádzkovateľa využíva tzv. cookies. Ak nakupujúci návštívi stránku e-shopu , do jeho zariadenia je uložený a následne z neho čítaný malý súbor. Cookies je malý súbor písmen a čísel, ktorý je ukladaný v internetovom prehliadači alebo pevnom disku počítača. Niektoré cookies umožňujú prepojiť aktivity nakupujúceho počas prezerania stránok od chvíle, keď je okno webového prehliadača  do okamihu, keď je zatvorené. Vo chvíli keď je otvorené okno internetového prehliadača  sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď je opäť navštívená webová stránka, ktorá konkrétne cookies vytvorila. Tieto súbory pomáhajú prispôsobiť zobrazenia stránok a merať návštevnosť stránky a správanie návštevnikov stránky.  Ďalej využíva cookie z názvom PHPSESSID, ktorý pomáha regulovať nákup v košíku nakupujúceho. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.
 3. Poskytnutím informácie o svojej e-mailovej adrese po prihlásení sa na odber newslettra je udeľovaný poskytovateľovi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním, správou a uchovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových informácii o produktoch a službách a to prostredníctvom elektronickej pošty. Svoj súhlas kupujúci poskytuje na dobu 10 rokov a berie na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej lehoty a to písomnou formou.

Beriete na vedomie / súhlasíte s tým, že:

 1. Máte právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 2. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie a prenosnosť osobných údajov;
 3. Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, t.č: +421 /2/ 3231 3214 v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi na základe tohto súhlasu;
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.
 5. Odvolať súhlas alebo využiť práva uvedené vyššie je možné prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na zaslaním e-mailu na adresu david.kapusta@dk-ramovanie.sk . Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné svoj súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele správy. V prípade odvolania súhlasu musia byť príslušné osobné údaje bez zbytočného odkladu blokované a pri prvej možnej príležitosti vymazané alebo inak zlikvidované.
 6. Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov k dispozícií naša zodpovedná osoba. Zodpovednú osobu možno kontaktovať na: david.kapusta@dk-ramovanie.sk.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v Obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 2.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania objednávky. 3.Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany. EKEKOOFFICE, s.r.o..